Przedszkole nr 7 w Chorzowie

Koncepcja Pracy

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  NR 7

 W  CHORZOWIE 

NA  LATA  2015  -  2020

 

 

Podstawa prawna: 
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ).
- Statutu Przedszkola uchwalonego przez Radę Pedagogiczną.
Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe, bazowe i finansowe przedszkola.
 

Wizja przedszkola


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.
                                                                                                           Robert Fulghum

Takim przedszkolem chcemy być, aby nasi wychowankowie mogli mile wspominać naszą placówkę po latach.

 
Misja przedszkola


Nasze przedszkole:
1. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
2. Prowadzi edukację prozdrowotną – wyrabia nawyki higieniczne i zdrowotne.
3. Wzmacnia więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
4. Troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka.
5. Zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym.
6. Zapewnia realizację potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności, aktywności poznawczej oraz rozwój poprzez zabawę i ruch.
7. Wyposaża w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwalają sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
8. Oferuje atrakcyjne zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.
9. Integruje oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego i przedszkola.
10. Umożliwia rozwój zawodowy swoim pracownikom.

 
                                                                        Informacja o przedszkolu


            Przedszkole nr 7, zostało powołane 1 września 1971 roku. Mieści się ono w budynku murowanym, jednopiętrowym przy ulicy Łagiewnickiej 16, posiada ogród, w którym jest plac zabaw dla dzieci wyposażony w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, szatnia, dwie sale. Na piętrze są trzy sale zabaw, pokój zajęć dodatkowych kuchnia, zaplecze kuchenne oraz hall przystosowany do zajęć ruchowych i zabaw przy akompaniamencie pianina.
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, itp.
Kadrę pedagogiczną Przedszkola nr 7 stanowi: 11 nauczycielek, 2 pracowników administracji, 9 pracowników obsługi.
Wykształcenie kadry pedagogicznej: 7 nauczycielek dyplomowanych z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 2 nauczycielki mianowane z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym oraz 2 nauczycielki kontraktowe z wykształceniem wyższym zawodowym – licencjat. Zatrudniony jest również nauczyciel logopeda, rehabilitant ruchowy, nauczyciel religii.
Do przedszkola uczęszcza obecnie  125  dzieci. Pięć grup dzieci w wieku od 3 – 6 lat mieści się w budynku Przedszkola nr 7 a przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 16.00.

 

Rola nauczyciela – wychowawcy


            Podstawowym zadaniem nauczyciela w naszym przedszkolu jest wspomaganie samodzielnych wysiłków wychowanków, wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel powinien dostrzec, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również rozbudzać u niego atmosferę pracy, motywować do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel i wszyscy pracownicy przedszkola tworzą klimat sprzyjający rozwojowi dziecka: miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku.
Najważniejszym celem jest dążenie do tego, aby przedszkole było dla dzieci „drugim domem”.

 

 Cele główne


1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
- Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.
- Przedszkole systematycznie bada poziom zadowolenia dzieci, rodziców i pracowników z pracy przedszkola w celu weryfikowania jakości i ciągłego jej podnoszenia.
2. Procesy zachodzące w przedszkolu
- Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w placówce koncepcji pracy.
- Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
- Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
- Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
4. Zarządzanie przedszkolem
- Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.
- Zapewnienie optymalnych warunków do realizacji wizji i misji, a tym samym do zdrowego i bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.
 
                                                                                                      Cele szczegółowe


1. Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji przedszkola.
2. Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.
3. Systematyczne podwyższanie przez kadrę przedszkola swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie zakresu kompetencji.
4. Zwiększenie skuteczności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w przeprowadzaniu i opracowywaniu innowacji i eksperymentów.
5. Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem przy aktywnym udziale rodziców.
6. Wypracowanie metod pracy z dzieckiem zdolnym.
7. Wzbogacanie przeżyć i wyobraźni, kształtowanie twórczej postawy w kontaktach z otoczeniem, sztuką i przyrodą.
8. Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii.
9. Wypracowanie systemu zapewniania jakości pracy przedszkola.
10. Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola.
 

                                                                                         Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty


1. Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom i dzięki temu wszyscy mają świadomość funkcjonowania, specyfiki naszej placówki.
2. Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa.
3. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy i imprezach.
4. Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana.
5. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych przez nauczycieli oraz do efektywniejszej współpracy zespołowej.
6. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą miały ukształtowane dobre nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę.
7. Dzieci opuszczające mury naszego przedszkola będą emocjonalnie dojrzałe ( na miarę swoich możliwości) do podjęcia nauki w szkole a ich postawa i zachowanie będą odpowiadać wartościom i normom ogólnie przyjętym, jako pozytywne.
8. Wzrośnie aktywność dzieci w zakresie przejawiania zainteresowań książką i czytelnictwem.
9.Wzrośnie efektywność pracy z dziećmi o zwiększonych potrzebach edukacyjnych.
10.Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki itp. będzie systematycznie uzupełniane, a nauczyciele będą bezpośrednio zaangażowani w te działania.
11. Stan techniczny i estetyczny budynku oraz terenu wokół przedszkola będzie systematycznie poprawiany.

 

Model absolwenta


1.      Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.
2.      Przestrzega reguł i zasad współżycia w grupie.
3.      Jest wytrwały i cierpliwy.
4.      Dba o zdrowy styl życia.
5.      Jest sprawny fizycznie.
6.      Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
7.      Potrafi obcować ze sztuką, muzyką i plastyką.
8.      Szanuje tradycje i symbole narodowe.

 

                                                                                                   Dziecko ma prawo


- wyrażania swojego zdania,
- nielogicznego postępowania bez konieczności uzasadniania,
- samodzielnego podejmowania decyzji,
- indywidualnego i własnego tempa rozwoju,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
- pomocy ze strony dorosłych,
- popełniania błędów,
- odnoszenia sukcesów,
- zmiany zdania,
- nauki, informacji, badania i eksperymentowania.

 

                                                                                                 Dziecko ma obowiązek


- używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,
- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
- starać się dbać o porządek w swoim otoczeniu,
- przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności: okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

 

Metody i formy pracy


W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczyciele organizują proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrują różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:
- czynne ( metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń );
- słowne ( rozmowy, opowiadania, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa );
- percepcyjne ( obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki ).

 

Metody wspomagające 


1. Metody przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania wg uznania nauczyciela – I. Majchrzak, M. Bogdanowicz.

2. Gimnastyka R.Labana
3. Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
4. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

i inne.
 
                                                        Podstawowe formy działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola to:


- zabawa,
- stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, tygodnia, miesiąca prowadzone przez nauczyciela – najczęściej z całą grupą bądź w zespołach,
- zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach bądź indywidualnie,
- zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi – najczęściej indywidualnie,
- spacery, wycieczki,
- imprezy i uroczystości przedszkolne.
Jednak najważniejszą formą aktywnością dziecka jest zabawa, która jest dominująca w pracy naszego przedszkola. Wynika to z przeświadczenia, że dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą.
Poprzez zabawę:
- dostarczamy dziecku wiedzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości,
- wyrabiamy szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
- kształtujemy umiejętność radzenia sobie z emocjami,
- uczymy dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi,
- uczymy pracy w zespole,
- przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji oraz niezależnego myślenia,
- uczymy radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów
Nasze dzieci przejawiają najczęściej swą aktywność w zabawach: naśladowczych, ruchowych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, tematycznych, dydaktycznych, badawczych
itp.

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola:

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji

 

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie indywidualne,

- upomnienie wobec rówieśników,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 •  prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
 •  teczek prac i innych dokumentów,
 •  arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 •  materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 •  rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 •  rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 •  hospitacji,
 •  obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i    

              postaw,

 •  arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 •  innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola, omawiane są na Radach Pedagogicznych.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 •  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających

              z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

 •  Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku

              i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 •  informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach

              zbieranych przez nauczycieli,

 •  rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie 

              indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 •  na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 •  informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy

             wstępnej i końcowej.


Programy realizowane w przedszkolu


1. Program edukacji przedszkolnej zgodny z podstawą programową MEN corocznie przyjmowany do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej.
2. Programy autorskie lub innowacyjne corocznie przyjmowane do realizacji uchwałą rady Pedagogicznej.
3. Programy dodatkowe- wspierające:
 - „ Czyste powietrze wokół nas” – wychowania antytytoniowe dla dzieci przedszkolnych
 -  Ogólnopolski program Edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „ Akademia Aquafresh”

-   Ogólnopolski program „Mamo, tato wolę wodę”
 
         W ramach świadczenia usług edukacyjnych i ogólnorozwojowych nasze przedszkole zapewnia dziecku uczestnictwo w:


- zabawach i zajęciach programowych, planowanych i organizowanych przez nauczyciela,
- zabawach muzycznych i ruchowych w ramach rytmiki,
- zajęciach z religii,
- zajęciach logopedycznych
- przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola,
- spotkaniach i imprezach wynikających z rytmu roku: „Pasowanie na przedszkolaka”, „święto Misia” „Andrzejki”, „Mikołaj”, „Jasełka”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka” itp.
Ponadto przedszkole proponuje dzieciom dodatkowo imprezy, które na stałe weszły do harmonogramu organizacji pracy  placówki.

 

Współpraca z rodzicami


            W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywnie udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są, jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

 

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:


- dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno–wychowawczej,
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb , wspomagać,
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 
                                                                                          Formy współpracy z rodzicami


- zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
- konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
- prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. informacje na temat  realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
- organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,
- organizację warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
- organizację akcji charytatywnych,
- zajęcia dodatkowe.

 
                                                                                                Współpraca ze szkołą


Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z najbliższą szkołą nr 17 oraz innymi na terenie miasta.
Najważniejszym celem tej współpracy jest zapewnienie dzieciom jak najłagodniejszego przekroczenia progu szkolnego, a także pomoc rodzicom w podjęciu decyzji o wyborze szkoły podstawowej dla swoich dzieci.
W ramach współpracy organizujemy:
- zwiedzanie szkół przez dzieci przedszkolne,
- udział dzieci w lekcjach, zajęciach i konkursach organizowanych przez szkoły,
- badanie losów absolwentów naszego przedszkola.
 

                                                                                       Współpraca z innymi instytucjami


W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie miasta i kraju. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym.
 

Celem współpracy z instytucjami jest:


- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
- systematyczne doposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne.

 

Dalsza praca nad koncepcją:


- każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji,
- zmiany w koncepcji będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu weryfikacji zapisów w koncepcji,
- wszyscy pracownicy zostają zapoznani z koncepcją i mają prawo do wnoszenia zmian i nowych zapisów w zakresie ich dotyczącym,
- wszyscy rodzice zostają zapoznani z koncepcją na zebraniach grupowych,
- koncepcja zostanie umieszczona w całości na stronie internetowej.

 
                                                                                                    Promocja Placówki


Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, nauczycieli, jak i od pozostałych pracowników. Naszym zdaniem najlepszą promocją dla placówki jest pozytywna opinia wyrażana przez rodziców a przede wszystkim zadowolenie dzieci. Nie mniej jednak nie możemy całkowicie pominąć działań promocyjnych, które obejmują m.in.:
- prezentację przedszkola poprzez stronę internetową,
- prowadzenie kroniki przedszkolnej,
- organizację imprez i uroczystości,
- udział dzieci w imprezach i konkursach organizowanych poza przedszkolem,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
- udział w wielu akcjach charytatywnych,
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników placówki.


Zamierzenia do dalszej pracy


1. W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
- systematyczna analiza potrzeb dzieci i rodziców,
- możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej,
- fotograficzne dokumentowanie działalności dziecka w przedszkolu,
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami,
- opracowanie procedur do pracy z dzieckiem zdolnym,
- adaptacja sali na miejsce imprez i uroczystości.
2. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć.
3. W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
- kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi placówkami,
- kontynuowanie i rozszerzanie udziału  w konkursach ogólnopolskich,
- kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu  bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.