Przedszkole nr 7 w Chorzowie

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU

 

6:00 - 7:30

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne:

 • wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe;
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 

7:30 - 8.00

Czynności organizacyjne, samoobsługowe i opiekuńcze:

 • kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych;
 • wychowanie zdrowotne;
 • doskonalenie umiejętnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

8:00 - 9:00

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego:

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka wraz z edukacją matematyczną;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
 • poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • doskonalenie sprawności fizycznej;
 • wychowanie przez sztukę muzyczną, teatralna i plastyczną;
 • budzenie zainteresowań technicznych wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

9:00: śniadanie

 

9:30 - 10:00

Czynności samoobsługowe w łazience:

 • kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych podczas mycia zębów;
 • wychowanie zdrowotne.

 

10:00 - 12:15

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego:

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka wraz z edukacją matematyczną;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
 • poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • doskonalenie sprawności fizycznej;
 • wychowanie przez sztukę muzyczną, teatralna i plastyczną;
 • budzenie zainteresowań technicznych wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Pobyt na podwórku: gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia:

 • wychowanie zdrowotne;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • kształtowanie sprawności fizycznej;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Zabawy swobodne:

 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.

 

12:15 - 12:30

Czynności samoobsługowe w łazience:

 • kształtowanie czynności samoobsługowych w łazience, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • wychowanie zdrowotne.

12:30: Obiad

 

13.00 - 14.30

Czynności i zabawy o charakterze relaksacyjnym, poobiedni odpoczynek dla dzieci z grupy najmłodszej:

 • wdrażanie do umiejętnego słuchania muzyki, tekstów literackich;
 • ćwiczenia relaksacyjne.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka:

 • nauka piosenek, tańców, poczucia rytmu, zajęcia umuzykalniające;
 • gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
 • zajęcia integrujące grupę;
 • praca indywidualna oraz w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy).

 

Indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami.

 

14:30: Podwieczorek

 

14:50 - 16:00

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, swobodne zabawy w sali oraz w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci:

 • ćwiczenia rozwijające sprawność manualną;
 • stymulowanie aktywności językowej;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • wychowanie zdrowotne integracja grupy.

 

Indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami.