Kontrast
Przedszkole nr 7 w Chorzowie
Menu
Strona głowna  /  Rok szkolny2021/2022
Rok szkolny2021/2022

WAŻNE INFORMACJE!!!

Drodzy Rodzice

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 


https://mieszkancy.chorzow.eu/

 

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020


 

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: 

https://chorzow.formico.pl

 

 

Zarządzenie Nr OR . 20 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Miasto Chorzów   na rok szkolny 2021/2022.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.25.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.20.2021

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 27 stycznia 2021r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021, godz.8.00

do 12.03.2021, godz.15.00

od 31.05.2021, godz. 8.00

do 07.06.2021, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021, godz. 8.00

do 26.03.202 godz. 15.00

 

od 31.05.2021, godz. 8.00  

do 14.06.2021, godz. 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021, godz. 8.00

 

17.06.2021, godz. 9.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 31.03.2021, od godz. 8.00
do 15.04.2021, do godz. 15.00

 

od 17.06.2021, od godz. 9.00
do 24.06.2021, do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04.2021, godz. 9.00

25.06.2021, godz. 9.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/279/19

RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art.131 ust.4 - 6 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Chorzów

Uchwala

 

§ 1.

Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania, zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, a rodzice (opiekunowie prawni) składają wniosek
o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych przez siebie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXII/593/2017 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/279/19

Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

 

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych
przez Miasto Chorzów

 

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne

do potwierdzenia kryteriów

 

1.

Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów

prawnych albo rodzic samotnie wychowujący

pracuje zawodowo/prowadzi działalność

gospodarczą lub pobiera naukę w trybie

stacjonarnym.

 

40

- zaświadczenie pracodawcy

o zatrudnieniu lub

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub

- wydruk ze strony internetowej

Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub

- informacja z Krajowego Rejestru

Sądowego lub

- zaświadczenie z uczelni lub szkoły

potwierdzające naukę w trybie dziennym.

 

2.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic

mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie

Skarbowym w Chorzowie.

 

 

20

- kopia pierwszej strony zeznania

podatkowego opatrzonego pieczęcią

Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub

- potwierdzenie złożenia zeznania

z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub

- Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego

- inny dokument potwierdzający

odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

 

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym,

którego dotyczy rekrutacja, będzie

kontynuowało edukację w przedszkolu lub

szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej

pozycji wniosku o przyjęcie.

 

15

 

 

4.

Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się

jednocześnie o przyjęcie do tego samego

przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji

wniosku

 

10

 

 

5.

Przedszkole wskazane we wniosku jest

najbliżej położonym od miejsca zamieszkania

lub pracy jednego z rodziców.

 

7

- miejsce zamieszkania- wniosek lub

- dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

 

6.

Dziecko, które w roku składania wniosku

uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do

rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

działających na terenie Chorzowa oraz ujętych

w wykazie dziennych opiekunów.

 

3

- zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-05